Revízia Bezpečnostného projektu

Máte už vypracovaný Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov a nie ste s ním spokojní? Potom vieme zrealizovať revíziu vášho už vypracovaného Bezpečnostného projektu.

Výsledkom je vypracovaný materiál, v ktorom je zhodnotený predložený Bezpečnostný projekt na informačné systémy osobných údajov. Zhodnotenie sa týka stavu Bezpečnostného projektu a jeho súladu so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle neskorších predpisov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení č. 164/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov platných k 1. máju 2014.

Bezpečnostný projekt je zhodnotený celkovo, aj v rámci jeho jednotlivých častí a sú uvedené opatrenia, ktoré je potrebné realizovať, aby bol Bezpečnostný projekt plne v súlade so zákonom, ak takéto opatrenia budú z revízie vyplývať. V takomto prípade je súčasťou revízie aj ponuka na realizáciu opatrení, ktorá pre vás nie je záväzná, ale slúži, ako podklad pre rozhodovanie. V rámci revízie vyhodnotíme aj ostatnú dokumentáciu organizácie – Bezpečnostnú smernicu, povinné dokumenty k ochrane osobných údajov, akými sú napr. súhlasy dotknutých osôb, záznamy o poučení o mlčanlivosti, záznamy z poučenia oprávnených osôb, evidenčné listy a tiež zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľmi.

Predpokladmi vypracovania revízie Bezpečnostného projektu je predloženie existujúceho Bezpečnostného projektu podľa zákona č. 122/2013 Z.z. vrátane záverov bezpečnostnej analýzy (bezpečnostných smerníc), vzorov ostatných dokumentov a poskytnutie dodatočných odpovedí (môže byť mailom alebo telefonicky) na otázky, ktoré sú dôležité z hľadiska správneho vypracovania Bezpečnostného projektu a ich zodpovedanie nebolo možné z predložených dokumentov.