Vypracovanie Bezpečnostného projektu

Výsledkom je vypracovaný Bezpečnostný projekt na všetky vaše informačné systémy osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane OU a podľa Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení č. 164/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Predpokladmi vypracovania Bezpečnostného projektu je poskytnutie osobnej konzultácie všetkých kompetentných ľudí vašej spoločnosti v danej oblasti (hlavní používatelia IS, správca siete a pod.) a predloženie všetkých interných noriem, v ktorých sa rieši oblasť osobných údajov, k nahliadnutiu – vrátane pôvodného bezpečnostného projektu, ak bol vypracovaný podľa zákona č. 428/2002 Z.z.