Zodpovedná osoba

Zabezpečíme pre vás všetky služby zodpovednej osoby podľa Nariadenia EÚ 2016/679 (ďalej len GDPR) a zákona o ochrane osobných údajov, ak sa rozhodnete, že takúto pozíciu nechcete obsadiť svojim vlastným zamestnancom, alebo svojich zamestnancov nechcete zaťažovať ďalšou náročnou agendou.

Úlohy zodpovednej osoby sa riadia článkom 39 GDPR. Tieto úlohy pre vás zabezpečíme našim zamestnancom na základe zmluvy o poskytovaní služieb.

V rámci služieb budeme poskytovať služby v nasledovnom rozsahu:

  • poskytovanie informácií a poradenstva vedeniu vašej organizácie a jej zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa GDPR a ostatných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
  • monitorovanie súladu s GDPR, s ostatnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami vašej organizácie v súvislosti s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy personálu, ktorý je zapojený do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov,
  • poskytovanie poradenstva na požiadanie, pokiaľ ide o posúdenie vplyvu na ochranu údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa článku 35 GDPR,
  • spolupráca s Úradom na ochranu osobných údajov ako dozorným orgánom,
  • plnenie úlohy kontaktného miesta pre dozorný orgán v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania vrátane predchádzajúcej konzultácie uvedenej v článku 36 GDPR a podľa potreby aj konzultácie v akýchkoľvek iných veciach.

Pri výkone služieb zodpovednej osoby náležite zohľadňujeme riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berieme na vedomie povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania.

Služby budú vykonávané osobne v priestoroch vašej organizácie alebo v priestoroch dodávateľa, mailom a telefonicky.