Obsah Bezpečnostného projektu

Bezpečnostný zámer

 • Základné bezpečnostné ciele
 • Minimálne požadované bezpečnostné opatrenia
 • Technické bezpečnostné opatrenia
 • Organizačné bezpečnostné opatrenia
 • Personálne bezpečnostné opatrenia

Charakteristika a bezpečnostné aspekty IS, popis okolia

 • Charakteristika informačných systémov
  • Automatizované informačné systémy
  • Charakteristika IS č.1 (napr. Mzdy a personalistika)
  • Charakteristika IS č. 2 atď.
  • Neautomatizované súčasti informačných systémov
 • Bezpečnostné aspekty informačných systémov
  • Informačná bezpečnosť
  • Fyzická a objektová bezpečnosť
  • Organizačná bezpečnosť
  • Personálna bezpečnosť
  • Zoznam súvisiacich interných smerníc a predpisov prevádzkovateľa

Bezpečnostná analýza a riadenie rizík

 • Vymedzenie hraníc určujúcich množinu zvyškových rizík
 • Bezpečnostné štandardy, určenie metód a prostriedkov ochrany osobných údajov
 • Identifikovanie hrozieb pôsobiacich na aktíva IS
 • Hrozby pôsobiace na výpočtové prostriedky
  • Hrozba č. 1 (v BP bude konkrétne pomenovaná)
  • Hrozba č. 2 atď.
 • Hrozby v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti
  • Hrozba č. 1 (v BP bude konkrétne pomenovaná)
  • Hrozba č. 2 atď.
 • Hrozby v oblasti organizačnej a personálnej bezpečnosti
  • Hrozba č. 1 (v BP bude konkrétne pomenovaná)
  • Hrozba č. 2 atď.
 • Záver analýzy rizík, návrh nevyhnutných opatrení

Závery vyplývajúce z bezpečnostného zámeru a analýzy bezpečnosti IS

 • Súhrn bezpečnostných opatrení

Bezpečnostné smernice – Popis organizačných, personálnych a technických opatrení (oprávnenia a zodpovednosť)

 • Smernica pre kľúčový režim
 • Smernica pre kontrolu vstupu externých osôb
 • Smernica pre používateľov výpočtovej techniky
 • Smernica pre  správcu informačných technológií
 • Rozsah oprávnení a popis povolených činností oprávnených osôb
  • Rozsah osobných údajov potrebných pre zabezpečenie účelu spracúvania pre jednotlivé informačné systémy
  • Zoznam funkcií pre prístup oprávnených osôb do automatizovaného a neautomatizovaného spracúvania  OU
  • Záväzné pravidlá spracúvania OU
  • Rozsah zodpovednosti OO
 • Smernica o povinnostiach OO pri manipulácii s písomnosťami obsahujúcimi osobné údaje
  • Likvidácia osobných údajov
 • Spôsob identifikácie a autentizácie oprávnených osôb pri prístupe k IS
 • Stanovenie identifikácie a spôsob riešenia incidentov
  • Množina možných incidentov
  • Spôsob identifikácie incidentov
  • Povinnosti a kompetencie pracovníkov
  • Časový harmonogram činností pri riešení incidentu
 • Kontrolná činnosť –  spôsob, forma a periodicita kontrolných činností
  • Stála kontrolná činnosť
  • Periodické kontroly
  • Následné kontroly
  • Kontrola pracovníkmi Úradu pre ochranu osobných údajov
 • Postup pri haváriách
 • Záverečné ustanovenia Bezpečnostného projektu

Príloha č. 1 – Kontrolný list

Príloha č. 2 – Zoznam aktív prevádzkovateľa