Metodické usmernenie č. 2/2016 – Označenie monitorovaného priestoru podľa §15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z.z.

Používanie kamier a rôznych kamerových monitorovacích zariadení je v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon) považované za spracovávanie osobných údajov (ďalej len OU). Z toho vyplýva, že každý, kto prevádzkuje kamerový systém sa musí riadiť Zákonom. Neplatí to len v prípade, kedy používate kamery na svojom vlastnom (súkromnom) pozemku a v zábere kamery nie je ani okrajovo iný priestor (mimo tohto súkromného pozemku).

Vo všetkých ostatných prípadoch teda musíte splniť určité povinnosti, ktoré zo Zákona vyplývajú. Okrem iných je to aj zreteľné označenie monitorovaného priestoru. K označeniu monitorovaného priestoru Úrad na ochranu osobných údajov (ďalej len UOOU) vydal v apríli 2016 Metodické usmernenie, ktoré vysvetľuje a ozrejmuje praktickú stránku tejto povinnosti.

Monitorované miesto musíte označiť z hľadiska:

 • charakteru monitorovaného miesta
  • ak má miesto viac vchodov, označenie musí byť pri každom z nich
  • prispôsobiť označenie samotnému miestu – vchod do garáže musí byť označený výraznejšie, ako vchodové dvere do miestnosti, pretože sa predpokladá, že pri vchode do garáže sa dotknutá osoba pohybuje v aute rýchlejšie ako chodec pred dverami, ktoré si sám otvára
  • označiť miesto, ktoré priamo zo vstupom súvisí, takže priamo dvere, nie stenu vedľa dverí, pri vstupe do garáže napr. priamo rampu, ktorá sa otvára
 • dotknutej osoby
  • prispôsobiť označenie štandardne vstupujúcej dotknutej osobe a jej výške, rýchlosti, ktorou sa pohybuje
  • iné bude označenie pre cyklistov, iné pre chodcov a iné pre vodičov, kde treba predpokladať, že sa budú pohybovať maximálnou povolenou rýchlosťou a to aj za zhoršených poveternostných podmienok
  • označenie musí byť dostatočne viditeľné napr. použitím výrazných farieb a vhodnou veľkosťou
 • jednoznačnosti
  • treba zvážiť, či sa použije len piktogram alebo text, alebo kombinácia obidvoch označení
  • označenie sa nemôže dať zameniť s iným označením
  • na všetkých vstupoch aj v prípade otvorených parkov, ciest v obci, ulíc

UOOU už vykonal niekoľko kontrol správneho označovania monitorovaných priestorov a za nedostatočné označenie určil napr.:

 • označenie v rohu presklených dverí
 • označenie, ktoré bolo v zarastenom priestore (tráva, stromy a pod.)
 • príliš malé označenie na charakter miesta (napr. piktogram o veľkosti 10×10 cm vo veľkej garáži)
 • označenie umiestnené mimo samotného vchodu alebo mimo dohľadu dotknutej osoby

Celé usmernenie nájdete tu a v rámci usmernenia si všimnite aj foto ukážky správneho a nesprávneho označenia tak, ako to uznáva alebo neuznáva UOOU pri svojich kontrolách.

Je potrebné si uvedomiť, že pri kamerových systémoch je dôležité, aby dotknutá osoba vedela, že je monitorovaná a za to nesie zodpovednosť práve prevádzkovateľ takéhoto systému. Toto vedomie nijako neznižuje pôvodný cieľ a to chrániť majetok, zdravie ľudí, odhaľovať priestupky alebo inú kriminalitu a pod. Naopak, ak človek vie, že je monitorovaný kamerou, bude sa pravdepodobne správať zodpovednejšie.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.