Mikroúčtovná jednotka

V Národnej rade SR bola zákonom č. 352/2013 Z. z. schválená novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2014. Jedným z hlavných zámerov novely zákona je zníženie administratívnej náročnosti.

Zavádza sa nový inštitút – mikroúčtovná jednotka (§ 2 ods. 5), prevzatím smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/6/EÚ. Prvýkrát sa inštitút mikroúčtovnej jednotky použije v účtovnom období, ktoré sa začína 1. januára 2014 a neskôr.

Mikroúčtovná jednotka bude zostavovať účtovnú závierku – teda súvahu a výkaz ziskov a strát a poznámky v skrátenom rozsahu. Podrobnosti určuje opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikroúčtovné jednotky. Mikroúčtovná jednotka bude účtovať štandardne v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 v znení ostatnej novely č. MF/17922/2013-74.

Mikroúčtovnou jednotkou môže byť, pokiaľ ide o právnu formu:

  • obchodná spoločnosť,
  • družstvo,
  • podnikajúca fyzická osoba dobrovoľne účtujúca v podvojnom účtovníctve,
  • podnikajúca fyzická osoba dobrovoľne zapísaná v obchodnom registri, účtujúca v podvojnom účtovníctve a
  • pozemkové spoločenstvo.

Účtovná jednotka sa považuje za mikroúčtovnú jednotku, ak za účtovné obdobie, v ktorom táto účtovná jednotka vznikla, sa rozhodla postupovať ako mikroúčtovná jednotka.

Účtovná jednotka sa považuje za mikroúčtovnú jednotku, ak ku dňu zostavenia účtovnej závierky a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (teda za dve obdobia po sebe) neprekročila dve z troch veľkostných podmienok:

  • brutto aktíva 350 000 eur,
  • čistý obrat 750 000 eur a 
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov 10.

Účtovná jednotka sa považuje za mikroúčtovnú jednotku, ak dve z vyššie uvedených veľkostných podmienok prekročila len v jednom z dvoch po sebe idúcich období, pričom v prvom z týchto období sa považovala za mikroúčtovnú jednotku.

Účtovná jednotka, ktorá spĺňa podmienky byť mikroúčtovnou jednotkou, sa ňou stáva, len ak sa tak rozhodne; potom je z dôvodu zásady kontinuity vykazovania povinná takto postupovať v období, kým spĺňa ustanovené veľkostné podmienky.

Mikroúčtovnou jednotkou nemôže byť jednotka zostavujúca účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania IFRS/EÚ.

Viac na www.danovecentrum.sk

Ako sa zmení výpočet nepeňažného príjmu zamestnanca, ak používa služobné auto aj na súkromné účely

Pripravuje sa zmena, podľa ktorej sa bude používanie vozidla zamestnávateľa zamestnancom na služobné aj na súkromné účely sa od 1. januára 2014 zdaňovať novým spôsobom.

Na decembrovej schôdzi NR SR má byť schválený vládny návrh zákona, ktorým sa od 1. januára 2014 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP). Okrem iného má byť v tejto novele aj niekoľko úprav v zdaňovaní príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti.

Nová je navrhovaná úprava týkajúca sa zdaňovania nepeňažného príjmu pri používaní motorového vozidla zamestnávateľa zamestnancom na služobné aj súkromné účely.

V súčasnosti [§ 5 ods. 3 písm. a) ZDP] sa pri výpočte výšky zdaniteľného príjmu zamestnanca v súvislosti s používaním služobného motorového vozidla aj na súkromné účely nezohľadňuje opotrebenie takéhoto motorového vozidla, čo mnohým zamestnancom nevyhovovalo. Zdaňuje sa suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa na používanie na služobné aj súkromné účely bez obmedzenia.

Od 1. januára 2014 pri vyčíslení nepeňažného príjmu plynúceho z používania motorového vozidla zamestnávateľa na súkromné účely má vychádzať zo vstupnej ceny tohto motorového vozidla s prihliadnutím na jeho opotrebenie. Nepeňažný príjem sa zamestnancovi má zdaňovať len počas 8 rokov od zaradenia vozidla do užívania.

Konkrétne v prvom roku zaradenia vozidla do užívania sa ustanovuje suma nepeňažného príjmu zamestnancovi vo výške 1 % zo vstupnej ceny za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa aj na súkromné účely (prvý rok zaradenia do užívania sa zhoduje s rokom poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa zamestnancovi na služobné a súkromné účely).

V ďalších siedmych rokoch sa ustanovuje suma nepeňažného príjmu vo výške 1 % zo vstupnej ceny motorového vozidla zamestnávateľa zníženej každoročne o 12,5 % za každý aj začatý kalendárny mesiac poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa aj na súkromné účely. Ak sa bude na motorovom vozidle zamestnávateľa v týchto rokoch vykonávať technické zhodnotenie, vstupná cena sa o hodnotu technického zhodnotenia zvýši a následne sa táto suma zníži každoročne o 12,5 % [§ 5 ods. 3 písm. a) novely ZDP].

S prihliadnutím na účinnosť novely ZDP, t. j. ak sa bude pri vyčísľovaní nepeňažného príjmu plynúceho z používania motorového vozidla zamestnávateľa, ktoré sa používa aj na súkromné účely, zohľadňovať jeho opotrebenie, potom sa bude podľa prechodného ustanovenia zohľadňovať aj motorové vozidlo zamestnávateľa, ktoré zamestnanec používal aj na súkromné účely do 31. decembra 2013 (pred nadobudnutím účinnosti novely ZDP).

Na výpočet nepeňažného príjmu za mesiac január 2014 sa uplatní postup ako v ďalších rokoch, t. j. bude sa zamestnancovi zdaňovať znížená suma počas siedmich rokov alebo menej (s obmedzením na sedem rokov).

Viac na www.danovecentrum.sk

Nové určenie vymeriavacieho základu SZČO

Podľa novely zákona o sociálnom poistení sa bude vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby za obdobie od 1. júla 2014 určovať nasledovne.

Čiastkový základ dane, neznížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO : koeficient 1,6 : 12.

Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy, do vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby nebudú patriť príjmy, ktoré nesúvisia s jej činnosťou, napr. poistné zaplatené na dobrovoľné poistenie a príspevky na dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie. Základ dane na účely vymeriavacieho základu sa upraví o príjmy a výdavky spojené s výkonom činnosti osobného asistenta a o príjmy a výdavky zo zahraničia, ktoré nie sú rozhodujúce na určenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Na účely určenia vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby sa už nebude zohľadňovať pomerná časť základu dane pripadajúca na mesiace, kedy mala fyzická osoba postavenie SZČO, ale sa zohľadnia všetky mesiace kalendárneho roka, z ktorého sa príjem zisťuje – čiže 12. Taktiež sa mení koeficient pre určenie vymeriavacieho základu z 1,9 na 1,6.

Viac na www.danovecentrum.sk